Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.mamy-dom.pl

I. DEFINICJE

 1. Abonament – miesięczna opłata za umieszczanie w Serwisie Ofert przez Biuro Nieruchomości w wysokości określonej w Cenniku.
 2. Administrator Serwisu – podmiot prowadzący serwis internetowy pod adresem www.mamy-dom.pl
 3. Biuro Nieruchomości – Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośrednictwie w obrocie nieruchomościami i korzystający z Serwisu.
 4. Cennik - zestawienie aktualnych Abonamentów i innych opłat oraz sposobu ich naliczania wydane przez Administratora Serwisu, zamieszczone i dostępne w Serwisie.
 5. Oferta – oferta kupna, sprzedaży, przetargu, zamiany lub wynajmu jednej nieruchomości zamieszczona w Serwisie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu internetowego mamy-dom.pl.
 7. Serwis – serwis internetowy pod adresem www.mamy-dom.pl.
 8. Umowa – umowa o świadczenie usługi publikacji Oferty w Serwisie pomiędzy Administratorem Serwisu i Biurem Nieruchomości.
 9. Usługa – usługa publikacji Ofert w Serwisie świadczona przez Administratora Serwisu na rzecz Użytkowników zgodnie z Regulaminem.
 10. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z Serwisu.

II. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz świadczenia przez Administratora Serwisu Usług za pośrednictwem Serwisu.
 2. Administrator Serwisu udostępnia Regulamin Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu.
 3. Użytkownik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem.
 4. Postanowienia Regulaminu dotyczące Biura Nieruchomości stosuje się również do Użytkowników prowadzących działalność deweloperską.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Serwis przeznaczony jest do wyszukiwania i zamieszczania Ofert.
 2. Przeglądanie Ofert nie wymaga rejestracji w Serwisie.
 3. Zamieszczenie Oferty w Serwisie wymaga rejestracji. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 4. Oferty w Serwisie mogą zamieszczać wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy, uprawnieni do dysponowania nieruchomością, której dotyczy Oferta lub upoważnieni do zamieszczania Ofert przez osobę uprawnioną do dysponowania nieruchomością. Akceptując Regulamin Użytkownik potwierdza, że zamieszczane przez niego Oferty będą spełniać powyższy warunek.
 5. Rejestracji w Serwisie mogą dokonać tylko pełnoletni Użytkownicy (w przypadku osób fizycznych).
 6. Administrator Serwisu świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem:
  1. nieodpłatnie dla Użytkowników nie będących Biurami Nieruchomości Administrator może wprowadzić opłaty za świadczenie Usług na rzecz Użytkowników nie będących Biurami Nieruchomości.
  2. odpłatnie na rzecz Biur Nieruchomości. Wysokość Abonamentu z tytułu świadczenia Usług na rzecz Biur Nieruchomości określa Cennik.
 7. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim nazwy i hasła do konta Użytkownika w Serwisie.
 8. Użytkownik nie będący Biurem Nieruchomości może zamieścić w Serwisie maksymalnie 5 Ofert, a Biuro Nieruchomości dowolną liczbę Ofert w ramach wykupionego Abonamentu. Jednej nieruchomości może dotyczyć tylko jedna Oferta.
 9. Użytkownik może w każdym czasie zmienić swoje dane zawarte w Ofercie (z wyjątkiem loginu) lub usunąć Ofertę.
 10. Administrator Serwisu może w każdym czasie bez powiadomienia Użytkownika:
  1. zmienić lub usunąć Ofertę naruszającą postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.
  2. zablokować konto Użytkownika w Serwisie, jeżeli Użytkownik wykorzystuje je do celów sprzecznych z prawem lub z Regulaminem.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ ADMINISTRATORA SERWISU

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator Serwisu są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML).
 2. Administrator Serwisu zobowiązuje się rozpocząć świadczenie Usługi niezwłocznie po zamieszczeniu Oferty przez Użytkownika w Serwisie.
 3. Z chwilą rozpoczęcia świadczenia Usługi dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu.
 4. Na żądanie Biura Nieruchomości Umowa może być zawarta w formie pisemnej. W takim przypadku Administrator Serwisu rozpocznie świadczenie Usługi w terminie określonym w Umowie zawartej z Biurem Nieruchomości na piśmie. Postanowienia takiej Umowy mają pierwszeństwo przed Regulaminem.
 5. Administrator Serwisu świadczy Usługi przez 90 dni od dnia zamieszczenia Oferty w Serwisie. Jeżeli Użytkownik przed upływem tego okresu nie przedłuży okresu publikacji Oferty, Oferta nie będzie wyświetlana w Serwisie po upływie, a Umowa wygasa.
 6. Umowa zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia
  1. w razie usunięcia Oferty przez Administratora Serwisu na podstawie punktu III.10 Regulaminu,
  2. jeżeli jest brak możliwości technicznych świadczenia Usługi,
  3. przez Administratora Serwisu, jeżeli Użytkownik powoduje pogorszenie jakości Usługi dla innych Użytkowników,
  4. przez Administratora Serwisu, jeżeli Biuro Nieruchomości opóźnia się dłużej niż dwa miesiące z zapłatą części lub całości Abonamentu,
  5. przez Administratora Serwisu w razie naruszenia przez Użytkownika postanowienia Umowy lub Regulaminu, jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania emaila od Administratora Serwisu zawiadamiającego o takim naruszeniu, Użytkownik nie zaprzestał naruszeń lub nie uzgodnił z Administratorem Serwisu sposobu ich naprawienia.
 7. Rozwiązanie Umowy przez Administratora Serwisu z powodów wskazanych w punktach 6.4) i 5) powyżej następuje emailem na adres Użytkownika wskazany przy rejestracji w Serwisie.

V. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się:

 1. podawać dane i informacje poprawne i zgodne z prawdą,
 2. zamieszczać w Serwisie wyłącznie materiały, do których jest uprawniony lub posiada upoważnienia zezwalające na ich używanie,
 3. nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w tym nie zamieszczać w Ofertach treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników,
 4. przestrzegać praw własności intelektualnej do utworów i znaków towarowych publikowanych w Serwisie, a w razie zauważenia ich naruszenia przez osoby trzecie do poinformowania o tym Administratora Serwisu,
 5. nie wykorzystywać Serwisu do rozsyłania materiałów niechcianych (spam),
 6. niezwłocznie zawiadomić Administratora Serwisu o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do Serwisu z użyciem konta Użytkownika w Serwisie,
 7. nie podawać danych umożliwiających jego identyfikację w innych polach niż do tego przeznaczone,
 8. nie zamieszczać zdjęć i plików graficznych nieobrazujących nieruchomości będącej przedmiotem Oferty,
 9. nie umieszczać w treści Ofert reklamy innych podmiotów i serwisów,
 10. wykorzystywać materiały zawarte w Serwisie wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego oraz realizacji celów Serwisu,
 11. nie kopiować materiałów zawartych w Serwisie bez zgody Administratora Serwisu.

VI. ABONAMENT

 1. Wysokość Abonamentu oraz sposób jego naliczania określa Cennik.
 2. Administrator Serwisu może podwyższyć Abonament. W razie podwyższenia Abonamentu Administrator Serwisu powiadomi o tym Biura Nieruchomości elektronicznie w terminie 14 dni od dnia podwyższenia.
 3. Biuro Nieruchomości zobowiązuje się płacić Abonament:
  1. w wysokości określonej w aktualnym Cenniku Administratora Serwisu dostępnym w Serwisie.
  2. z dołu, w terminie i na rachunek bankowy Administratora Serwisu wskazane w fakturze pro forma. Podstawą wystawienia faktury są miesięczne raporty wskazujące liczbę Ofert dodanych przez Biuro Nieruchomości w danym miesiącu dostępne po zalogowaniu Biura Nieruchomości w zakładce „Moje konto”.
 4. Administrator Serwisu może udzielić Biuru Nieruchomości rabatów od Abonamentu określonego w Cenniku w wysokości określonej w pisemnej Umowie.
 5. W razie opóźnienia w zapłacie Abonamentu Administrator Serwisu może naliczać odsetki w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. Gdy opóźnienie w płatności przekroczy 20 dni Administrator Serwisu może usunąć z Serwisu Oferty, których dotyczy opóźniona płatność.

VII. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może złożyć do Administratora Serwisu reklamację na niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi.
 2. Reklamacja może być złożona emailem w terminie miesiąca od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator Serwisu powiadamia Użytkownika.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, adres poczty elektronicznej),
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Administratora Serwisu.
 5. Administrator Serwisu obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji lub do potwierdzenia w tym terminie jej przyjęcia w formie pisemnej z podaniem informacji o terminie jej rozpatrzenia.
 6. Administrator Serwisu udziela odpowiedzi na reklamację emailem w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania od Użytkownika.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wobec Użytkowników będących osobami fizycznymi Administrator Serwisu jest jednocześnie administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Administrator Serwisu zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie wydane przez Administratora Serwisu.
 3. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi są przetwarzane przez Administratora Serwisu w celu świadczenia usług z wykorzystaniem Serwisu oraz w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Serwisu.
 4. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora Serwisu informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie prawa, praw osób trzecich oraz szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku korzystania z Serwisu.
 2. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności Serwisu.
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników, w tym treść Ofert,
  2. błędne, nieprawdziwe, nieaktualne lub niekompletne informacje zawarte w Serwisie, w tym w Ofertach ani za wykorzystanie informacji udostępnianych w Serwisie przez Użytkowników,
  3. naruszenie przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu,
  4. brak dostępu do Serwisu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej,
  5. utratę lub uszkodzenia danych zamieszczonych w Serwisie,
  6. decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w lub za pośrednictwem Serwisu,
  7. przebieg dalszych kontaktów między Użytkownikami,
  8. skutki realizacji transakcji na podstawie Ofert,
  9. zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze, zamieszczone w Serwisie,
  10. skutki powstałe w wyniku posługiwania się kontem Użytkownika w Serwisie i hasłem dostępowym Użytkownika przez osoby trzecie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory dotyczące korzystania z Serwisu rozpoznawane będą przez sąd powszechny właściwy dla Administratora Serwisu.
 2. W razie, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują swoją moc.
 3. Administrator Serwisu może zmienić Regulamin i Cennik w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia zamieszczenia ich w Serwisie, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się Kodeks cywilny i ustawę z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r.